◊ CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CHỦ TỊCH HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH